Hanteringen samt storleken på det statliga bidraget varierar från landsting till landsting, men minimibeloppet är satt till 800 kr. För information om bidragets storlek på din ort hänvisar vi till det landsting som du tillhör. Kontakta gärna även din lokala butik för vägledning.

Frågor och svar om statsbidraget

Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap.

Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga i åldern 8–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt.

Källa: Regeringskansliet

Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

Källa: Regeringskansliet

Bidrag ges för kostnad för glasögon till barn och unga i åldern 8–19 år.

Källa: Regeringskansliet

Bidrag ges från 8 år till och med det år då den unge fyller nitton år.

Källa: Regeringskansliet

Alla landsting ger i dag bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år. Det är dock få landsting som ger bidrag till standardglasögon till barn och unga över 8 år och hur stora bidragen är varierar beroende på landsting.

Kommer det att se likadant ut i alla landsting?

Bidragsgivningen ser i dagsläget olika ut i olika landsting. Vad den nya lagen och förordningen anger är att landstingen nu ska lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år.

Källa: Regeringskansliet