Fullständiga villkor

Villkor nr S75C-401

Chubb

 

Glasögonförsäkring - Villkor nr S75C-401

 

1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

1.1 Försäkringen gäller för dig som är ägare av den försäkrade egendomen och angiven som försäkringstagare/försäkrad i försäkringsbrevet och är stadigvarande bosatt i Sverige.

2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE

2.1 Chubb European Group SE filial Sverige, nedan kallat Chubb.

3.0 FÖRSÄKRINGSTAGARE

3.1 Försäkringstagare är den person som ingår avtalet med Chubb.

4.0 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

4.1 Försäkringen gäller under dygnets 24 timmar.

4.2 Under försäkringsavtalets giltighetstid gäller försäkringsskyddet i hela världen i enlighet med detta försäkringsvillkor för dina försäkrade glasögon under förutsättning att vistelse utom Sverige inte varat längre än 12 månader. Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Sverige för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt.

4.3 Under förutsättning att Chubb enligt tillämpade riskbedömningsregler kan bevilja försäkringen mot normal premie och utan förbehåll, träder försäkringen i kraft den dag som anges i försäkringsbrevet. Chubb kan säga upp avtalet före försäkringstidens slut till följd av brott mot upplysningsplikten eller obetald premie. Chubb har rätt att under försäkringstiden ändra dessa försäkringsvillkor och försäkringsavtalet i övrigt om det behövs på grund av försäkringsavtalets art eller någon annan särskild omständighet. Ändringen kan avse beräkningsantaganden, avgifter och försäkringsvillkor i övrigt.

5.0 FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR

5.1 Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd händelse på den försäkrade egendomen. Försäkringen ersätter även stöld eller förlust av glasögonen. Det utgår ingen kontantersättning.

5.2 I händelse av skada ersätts kostnader för fackmannamässig reparation av den försäkrade egendomen, med delar av samma typ och kvalitet. Om reparationskostnaderna överstiger inköpspriset ersätts den försäkrade egendomen med nya glasögon av motsvarande typ, kvalitet och pris.

5.3 I händelse av förlust eller stöld, ersätts den försäkrade egendomen med nya glasögon av samma typ, kvalitet och pris.

5.4 Chubb har rätt att avgöra om den skadade egendomen ska repareras eller ersättas med ett par nya av motsvarande typ, kvalitet och pris, samt att utse motsvarande. Om priset stigit sedan inköpet får den försäkrade själv betala skillnaden mellan det nya priset vid skadetillfället och det ursprungliga försäkringsvärdet.

6.0 BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET

6.1 Försäkringen ger inte ersättning vid skada eller händelse som inte omfattas av försäkringsskyddet.

6.2 För skador som beror på normalt slitage eller slitage som inte beror på en plötsligt oförutsedd händelse.

6.3 För skada, förlust eller stöld under reparation, rengöring eller bearbetning.

6.4 Om skadan och/eller kostnaderna kan ersättas genom underhållsavtal, garanti, fraktavtal.

6.5 För rengöringskostnader normalt underhåll och justering.

6.6 För följdskador av något slag (såsom kroppsskador på grund av glasbrott, inkomstförlust på grund av att de försäkrade glasögonen inte kan användas på grund av skada, förlust eller stöld.

6.7 Ingen (åter)försäkringsgivare ska anses tillhandahålla skydd och ingen (åter)försäkringsgivare ska vara skyldig att betala skadeanspråk eller ersätta andra anspråk under denna försäkring i den utsträckningen att tillhandahållande av sådant skydd, betalning av sådant skadeanspråk eller ersättning av annat anspråk skulle utsätta (åter)försäkringsgivaren, för sanktion, förbud eller restriktion som tillämpats med stöd av förelägganden från Förenta Nationerna eller handelssanktioner och ekonomiska sanktioner, lagar, och regler i Europeiska Unionen, Storbritannien, nationell (svensk) lag eller USA.

7.0 SKADEANMÄLAN

7.1 Skadeanmälan görs direkt till återförsäljaren. Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla återförsäljaren de handlingar återförsäljaren vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge återförsäljaren och Chubb fullmakt att inhämta uppgifter som återförsäljaren och Chubb vid varje tid anser sig behöva inhämta. Till skadeanmälan ska det bifogas:

  • garantibevis/försäkringsbevis 
  • polisanmälan vid stöld eller förlust 
  • andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan.

 

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan.

8.0 UTBETALNING AV FÖRSÄKRING

8.1 Försäkringen har en självrisk. Självrisken uppgår till 20% av glasögonens ordinarie inköpspris, dock som lägst 150 kr vid skada och 300kr vid stöld eller förlust. Självrisken har ett tak på 1500kr.

8.2. Om de förlorade eller stulna glasögonen hittas eller återfås är försäkringstagaren skyldig att anmäla det till återförsäljaren. Chubb övertar äganderätten till föremål som ersatts.

9.0 FÖRSÄKRINGSTIDEN

9.1 Försäkringen gäller i 24 månader från dess att försäkringen träder i kraft och förnyas inte.

10.0 UPPHÖRANDE UTAN UPPSÄGNING

10.1 Försäkringen upphör automatiskt 24 månader efter det att försäkringsavtalet har börjat att gälla.

10.2 Försäkringen upphör med omedelbar verkan om den försäkrade personen inte längre har sin hemvist och är stadigvarande bosatt i Sverige.

11.0 PREMIEBETALNING

11.1 Försäkringstagaren ska enligt försäkringsavtalet betala premien i förskott.

11.2 Om försäkringen trätt i kraft och försäkringstagaren inte betalar premien får Chubb, om premiedröjsmålet inte är av ringa betydelse, säga upp försäkringen till upphörande i enlighet med vad som anges i försäkringsavtalslagen.

11.3 Särskilda regler om lättnader avseende premiebetalning vid händelser utanför försäkringstagarens kontroll, finns i försäkringsavtalslagen.

12.0 FORCE MAJEURE

12.1 Chubb är inte ansvarigt för ekonomisk förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av:

  • Krig eller politiska oroligheter
  • Befintliga eller nya lagar
  • Myndighetsåtgärd
  • Stridsåtgärd i arbetslivet
  • Eller annan händelse utanför Chubbs kontroll

13.0 UPPLYSNINGSPLIKT – AKTSAMHETSKRAV

13.1 Premie och försäkringsvillkor baseras på de uppgifter som lämnades när försäkringen tecknades eller förnyades.

13.2 Om försäkringstagaren lämnat oriktig eller ofullständig uppgift eller har underlåtit att lämna uppgift, eller annars bryter mot de särskilda åtagandena – aktsamhetskraven i försäkringen – uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, kan detta ge Chubb rätt att säga upp försäkringen i förtid liksom påverka försäkringstagarens rätt till ersättning så att ersättningen sätts ned eller helt bortfaller. Storleken av eventuellt avdrag beror på omständigheterna, såsom oaktsamhetens art och inverkan på den inträffade skadan liksom den försäkrades uppsåt eller oaktsamhet.

13.3 Ersättningen kan på motsvarande sätt bortfalla eller sättas ned om uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger från försäkringstagaren/den försäkrades sida eller från någon som handlat med dennes samtycke, eller som har väsentlig ekonomisk gemenskap med försäkrad.

14.0 DUBBELFÖRSÄKRING OCH FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA FÖRSÄKRINGAR

14.1 Vid anmälan av ersättningsanspråk måste den som anmäler anspråket upplysa Chubb om huruvida den anmälda skadan omfattas av någon annan försäkring/försäkringsskydd.

15.0 PRESKRIPTION

15.1 Den som önskar försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som önskar försäkringsskydd framställt anspråket till Chubb inom den tid som anges i första stycket, är fristen alltid minst sex månader från det att Chubb har förklarat sig tagit slutlig ställning till anspråket.

16.0 FÖRSÄKRINGSAVTALSLAGEN

16.1 För detta försäkringsavtal gäller tillämplig svensk lag.

17.0 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

17.1 Försäkringsgivaren använder personuppgifter som försäkringstagaren tillhandahåller försäkringsgivaren eller, i förekommande fall, försäkringstagarens försäkringsmäklare eller gruppföreträdare, för att skriva och administrera denna försäkring, inklusive eventuella påståenden som härrör från den. Denna information kommer att innehålla grundläggande kontaktuppgifter som försäkrade personers namn, adresser och försäkringsnummer, men kan också innehålla mer detaljerad information om försäkrade (till exempel ålder, hälsa, uppgifter om tillgångar, skadehistorik) där detta är relevant till risken försäkringsgivaren försäkrar, tjänster försäkringsgivaren tillhandahåller eller till fordran försäkringstagaren eller försäkrade rapporterar.

Försäkringsgivaren är en del av en global koncern och försäkrades personuppgifter kan komma att delas med dess koncernföretag i andra länder enligt vad som krävs för att ge försäkringsskydd enligt denna försäkring eller för att lagra försäkrades personuppgifter. Försäkringsgivaren använder också ett antal betrodda tjänsteleverantörer, som också kommer att ha tillgång till försäkringspersoners personuppgifter under förutsättning av försäkringsgivarens instruktioner och kontroll. Försäkrade personer har ett antal rättigheter i relation till deras personuppgifter, inklusive rätt till åtkomst och, under vissa omständigheter, radering.

Detta avsnitt representerar en sammanfattad förklaring av hur vi använder personlig information. För mer information, rekommenderar försäkringsgivaren att försäkringstagaren och den försäkrade läser bolagets Personuppgiftspolicy, som finns här:

https://www2.chubb.com/nordic-en/footer/privacy-policy-swedish.aspx.

Försäkringstagaren och försäkrade kan när som helst begära en papperskopia av Personuppgiftspolicyn, genom att kontakta försäkringsgivaren på: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

18.0 ANDRA VÄGAR TILL PRÖVNING 

18.1 Den som inte godtar Chubb beslut i ett ärende kan:

• Begära omprövning av beslutet hos den handläggaren som beslutat i ärendet. Har nya omständigheter framkommit är Chubb beredda att ompröva sitt beslut.

• Vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få försäkringsfrågor prövade. ARN:s prövning är kostnadsfri och be slutet har formen av en rekommendation.

www.arn.se

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon: 08 - 783 17 00

• För det fall medicinska bedömningar har krävts, vända sig till Personförsäkringsnämnden (PFN) för att få försäkringsfrågor prövade. PFNs prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av ett rådgivande yttrande.

www.forsakringsnamnder.se

Adress: Box 24067, 104 50 Stockholm

Telefon: 08-522 787 20

• Väcka talan mot Chubb vid allmän domstol. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.

18.2 Om den försäkrade vill veta mer kan den försäkrade vända sig till Chubb eller ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå. Byrån gör inte någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor. www.konsumenternas.se Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm Telefon: 08 - 22 58 00 Den försäkrade kan även vända sig till Konsumentvägledaren i sin kommun för hjälp med allmänna råd och upplysningar i ärenden som gäller den försäkrade som konsument.

Försäkringsgivare

Chubb European Group SE, filial Sverige

Birger Jarlsgatan 43, Box 868, 101 37 Stockholm

Tel: 0771-54 00 55

E-post: kundservice@chubb.com

E-post: skador@chubb.com