Produktförsäkring

Glasögon

SOLID

Solid produktförsäkring för glasögon - DOV01, 20151019

1. Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står angiven på försäkringsbeviset. Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren i dennes egenskap av privatperson. Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid. Försäkringen kan endast tecknas av folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige.

2. Omfattning
Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada menas även stöld eller förlust.

2.1 Undantag
Försäkringen ersätter inte:
– fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen
– skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet
– skada genom slitage
– skada som uppstår då det försäkrade objektet lämnas in hos verkstad för bearbetning, reparation eller rengöring och Solid inte har anvisat den försäkrade dit
– byte av glas vid synförändring
– skada som inträffat då den försäkrade produkten varit överlämnad till annan för försäljning eller belåning.

3. Försäkringstid
Försäkringstiden är ett år och framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla utan
föregående uppsägning efter försäkringstiden.

4. Ersättning
Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till objektets återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparation inte kan utföras till sådan kostnad (s.k.totalskada) kan istället motsvarande objekt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadat objekt skall repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt, samt att utse motsvarande objekt. Om objekt stigit i pris sedan inköpet får den försäkrade själv betala skillnaden mellan nya priset vid skadetillfället och ursprungligt försäkringsvärde. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. Utförs reparation på skadat objekt utan att skadan anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Solid övertar äganderätten till föremål som ersatts vid skada.

5. Aktsamhetskrav
För att ersättning ska utgå krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. Exempelvis får objektet inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet och skall i övrigt förvaras på ett säkert sätt.

6. Självrisk
Självrisken är 20 % på skadekostnaden.

7. Överlåtelse
Den försäkrade får inte pantsätta eller överlåta försäkringen.

8. Skadeanmälan
Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla återförsäljaren de handlingar återförsäljaren vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge återförsäljaren och Solid fullmakt att inhämta uppgifter som återförsäljaren och Solid vid varje tid anser sig behöva inhämta. Till skadeanmälan ska det bifogas:

  • garantibevis/försäkringsbevis
  • polisanmälan vid stöld eller förlust
  • andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan.

9. Utbetalning
Eventuell ersättning ifrån försäkringen ska ske inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som åligger denne.

10. Ångerrätt
I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om längre tid än en månad måste den försäkrade, som vill nyttja sin ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, meddela Solid eller dess representant detta senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks  Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

11. Preskription
Solid ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio år från det att den försäkrade fick kännedom om sin rätt att kräva ersättning, dock inte senare än tio år efter skadetillfället. Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex månader på sig att väcka alan vid domstol sedan Solid tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan.

12. Force majeur
Solid är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar,revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

13. Dubbelförsäkring och återkrav
Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar Solid rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.

14. Tillämplig lag
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller Försäkringsavtalslagen (2005:104).

15. Personuppgiftslagen (PUL)
Solid behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Den försäkrade medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och epost. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 5164018482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den försäkrade kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Den försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Den försäkrade äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

16. Om vi inte skulle komma överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till Solid som då tar upp ditt ärende,

Solid Försäkringar
Box 22068
250 22 Helsingborg

Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skriv då till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå,
Box 24215
104 51 Stockholm

Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden prövar bland annat försäkringsärenden. Adressen till nämnden är:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt.

Solid Försäkrings AB
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 0771-113 113
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se